A§ILF » Wettelijke kennisgeving

Wettelijke kennisgeving

1. Doel en aanvaarding

Deze juridische mededeling regelt het gebruik van de website: advocaat-tenerife.com

De website advocaat-tenerife.com biedt diensten aan met als hoofddoel contact tussen gebruikers en de entiteit mogelijk te maken.

Het surfen op de website advocaat-tenerife.com brengt de hoedanigheid van gebruiker met zich mee en houdt de volledige en onbeperkte aanvaarding in van elk van de in deze juridische mededeling opgenomen bepalingen, die wijzigingen kunnen ondergaan.

De gebruiker verbindt zich tot een correct gebruik van de website in overeenstemming met de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het verkeersgebruik en deze juridische mededeling. De Gebruiker is jegens NATHALIE ZANOLIE en jegens derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het niet nakomen van deze verplichting.

2. Eigendom van de website en identificatie van de dienstverlener op het gebied van de informatiemaatschappij

Wij wijzen er tevens op dat de verantwoordelijke voor de website lid is van de orde van advocaten van Santa Cruz de Tenerife met het nummer 3.033, ingeschreven in de deontologische code van de Spaanse advocatuur.

Adres: Avenida de Los Pueblos 20, San Eugenio, oficina, 94A, Centro Comercial, 38660 Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife

E-mail: info@asilf.com

Telefoon: 922509749

Web gehost door: Tucho Consulting For Change, S.L.

3. Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik

De website en zijn diensten zijn gratis en vrij toegankelijk, hoewel het gebruik van bepaalde gebieden of diensten afhankelijk is van het invullen van gegevensverzamelingsformulieren. Alleen personen boven de 18 jaar mogen gegevens verstrekken via onze website, en kinderen onder de 14 jaar mogen geen gegevens verstrekken zonder toestemming van hun ouders of voogden.

De Gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle aan NATHALIE ZANOLIE verstrekte gegevens en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen.

advocaat-tenerife.com heeft de volgende soorten gebruikers:

• Gebruikers die gegevens verstrekken in een van de beschikbare formulieren: de persoonsgegevens die NATHALIE ZANOLIE opvraagt, omvatten de naam en het e-mailadres en de gegevens die de gebruiker zelf verstrekt bij het invullen van de formulieren.
• Gebruikers die geen contact hebben opgenomen met NATHALIE ZANOLIE maar van wie wel gegevens worden verzameld: Gegevens verstrekt door cookies

3.1 Gebruiksregels en -verboden voor gebruikers van onze diensten

De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de aangeboden inhoud en diensten op gepaste wijze te gebruiken en niet te gebruiken voor:

• Het verspreiden van criminele, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobe, beledigende, terroristische apologie of, in het algemeen, inhoud die in strijd is met de wet of de openbare orde.
• Computervirussen in het netwerk te brengen of handelingen te verrichten die elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van NATHALIE ZANOLIE of derden kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken; alsmede de toegang van andere Gebruikers tot de website en zijn diensten te belemmeren.
• Proberen toegang te krijgen tot afgeschermde delen van de computersystemen van NATHALIE ZANOLIE of van derden en, in voorkomend geval, informatie opvragen.
• Inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, alsook de vertrouwelijkheid van de informatie van NATHALIE ZANOLIE of van derden schenden.
• Zich voordoen als de identiteit van een andere Gebruiker, overheidsinstanties of een derde partij.
• De Inhoud niet reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar stellen of op enige andere wijze openbaar maken, transformeren of wijzigen, tenzij de eigenaar van de desbetreffende rechten daartoe toestemming heeft gegeven of het wettelijk is toegestaan.
• gegevens te verzamelen voor reclamedoeleinden en om reclame van welke aard dan ook en mededelingen voor verkoop- of andere commerciële doeleinden te sturen zonder voorafgaand verzoek of toestemming.

3.2. Procedure in geval van onwettige activiteiten

Indien een gebruiker of een derde meent dat er feiten of omstandigheden zijn die het onwettige karakter aantonen van het gebruik van enige inhoud en/of het uitvoeren van enige activiteit op de webpagina’s die op de Website zijn opgenomen of via de Website toegankelijk zijn, moet hij een kennisgeving sturen naar NATHALIE ZANOLIE waarin hij zich naar behoren identificeert, de vermeende inbreuken specificeert en uitdrukkelijk verklaart, onder zijn verantwoordelijkheid, dat de in de kennisgeving verstrekte informatie juist is.

4. Privacybeleid

De gebruiker kan via de link raadplegen hoe NATHALIE ZANOLIE zijn gegevens gebruikt en welke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen: “Privacybeleid”.

5. Cookiebeleid

NATHALIE ZANOLIE installeert cookies op de computer van de gebruiker. Ga voor meer informatie over de cookies op onze website naar de volgende link: “cookiebeleid”.

6. Meldingen

Alle kennisgevingen en mededelingen tussen gebruikers en NATHALIE ZANOLIE worden voor alle doeleinden als effectief beschouwd wanneer zij per post, e-mail of telefoon zijn gedaan. Gebruikers moeten contact opnemen met NATHALIE ZANOLIE via:
• Verzending per post naar het volgende adres: NATHALIE ZANOLIE – Avenida de Los Pueblos 20, San Eugenio, oficina, 94A, Centro Comercial, 38660 Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife.
• E-mail naar het volgende adres: info@asilf.com

7. Industriële en intellectuele eigendom

De volledige inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, grafieken, beelden, iconen, technologie, software, alsook het grafisch ontwerp en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan NATHALIE ZANOLIE, en geen enkele van de exploitatierechten ervan kan worden opgevat als zijnde overgedragen aan de gebruiker buiten hetgeen strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de website.

Kortom, de gebruiker die zich toegang verschaft tot deze website kan de inhoud bekijken en eventueel toegestane privé-kopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen vervolgens niet aan derden worden overgedragen, noch op servers worden geïnstalleerd die met netwerken zijn verbonden, noch aan enige vorm van exploitatie worden onderworpen en uitsluitend en alleen zolang de dienst van kracht is.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard ook die op de Website staan, eigendom van NATHALIE ZANOLIE, en mag niet worden geïnterpreteerd dat het gebruik van of de toegang tot de Website de Gebruiker enig recht daarop verleent.

De verspreiding, wijziging, overdracht of openbare mededeling van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk door NATHALIE ZANOLIE werd toegestaan, zijn verboden. Bij niet-naleving zal NATHALIE ZANOLIE overgaan tot het nemen van de gepaste juridische maatregelen.

8. Disclaimer en wijziging van deze wettelijke kennisgeving

De website advocaat-tenerife.com maakt gebruik van informatiebeveiligingstechnieken zoals firewalls, toegangscontroleprocedures en cryptografische mechanismen, die tot doel hebben ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen en de vertrouwelijkheid ervan te garanderen.

NATHALIE ZANOLIE behoudt zich het recht voor de verspreiding ervan geheel of gedeeltelijk te verwijderen of op te schorten, en de structuur en de inhoud van deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, en kan zelfs de toegang tot deze informatie beperken of ontzeggen. NATHALIE ZANOLIE tracht de kwaliteit en de actualiteit van deze informatie te handhaven en eventuele fouten te vermijden en tot een minimum te beperken, maar NATHALIE ZANOLIE is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van beslissingen die op basis van de verspreide informatie worden genomen, noch voor eventuele onnauwkeurigheden, weglatingen of fouten daarin, noch voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van deze website of enige andere externe verbinding, noch voor schade en/of verlies aan de software of hardware van de gebruiker als gevolg van de toegang tot deze website.

De gebruikers stemmen er uitdrukkelijk mee in dat NATHALIE ZANOLIE niet aansprakelijk is voor ongeoorloofde toegang tot of wijziging van hun transmissies of gegevens, voor enig materiaal of gegevens die worden verzonden of ontvangen of niet worden verzonden of ontvangen, of voor enige transacties die via haar website worden verricht.

NATHALIE ZANOLIE behoudt zich het recht voor deze wettelijke kennisgeving eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in de voorwaarden die zij geschikt acht, met als enige verplichting de gebruiker via advocaat-tenerife.com op de hoogte te brengen van de aangebrachte wijzigingen.

9. Gedeeltelijke nietigheid

Indien een van deze bepalingen bij een definitief besluit van een bevoegde autoriteit nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen en voorwaarden van kracht en worden zij door deze nietigverklaring niet aangetast.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze website zijn de bepalingen van de Spaanse wetgeving en de toepasselijke Europese regelgeving van toepassing.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of deze producten is onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Spaanse rechtbanken en gerechtshoven van de provincie Santa Cruz de Tenerife.

Indien u een eindconsument bent, doet niets in deze clausule afbreuk aan uw rechten als consument krachtens het toepasselijke recht, en kunt u ervoor kiezen een vordering in te stellen om uw rechten met betrekking tot deze Voorwaarden af te dwingen bij de rechtbank of rechtbanken van uw woonplaats.

Datum: 31 januari 2023

Versie: V.1.0