Verbod op huisvesting voor toeristisch gebruik in Gemeenschappen van Eigenaren


FOTO DE UTENCILIOS ABOGADOjpg
Nathalie Zanolie 
Abogada - Lawyer - Advocaat
 Nº de colegiada 3.033 Icatf 


Verbod op huisvesting voor toeristisch gebruik in Gemeenschappen van Eigenaren

Het nieuwe artikel 17.12 van Ley de Propiedad Horizontal (LPH), geïntroduceerd door RDL 7/2019, elimineert het rigide wettelijke quorum van unanimiteit voor de goedkeuring van overeenkomsten voor het verbod of de regulering van het gebruik van woningen voor vakantie verhuur aan een versterkt quorum van 3/5 van de eigenaren en termijnen.

 Met de oude verordening was het bijna onmogelijk om beperkende of verbodsbepalingen goed te keuren voor de uitoefening van bepaalde activa in het eigendom en om de gemeenschappen van eigenaren een grotere dynamiek in hun werking te bieden en de effectiviteit van hun zelfregulerende autoriteit te garanderen , de RDL 7/2019 heeft het wettelijke quorum van unanimiteit verlaagd tot een 3/5 meerderheid van eigenaren en vergoedingen voor de goedkeuring van dit soort specifieke overeenkomsten.

 De hervorming is beperkt tot deze specifieke wettelijke wijziging van de beperking van de activiteit van woningen voor toeristisch gebruik en daarom blijft de unanimiteit om overeenkomsten aan te nemen voor de wijziging van statuten over beperkingen van andere toeristentypologie of andere activiteiten afdwingbaar.

 Het probleem dat zich voordoet, is de terugwerkende kracht van de verbodsbepaling voor toeristisch gebruik, omdat als unanimiteit eerder nodig was nu met de goedkeuring door 3/5 van de eigenaren en vergoedingen, het gemakkelijker is om deze gemeenschapsovereenkomst aan te nemen, maar de vraag dat de klanten mij stellen is wat er gebeurt met betrekking tot activiteiten die al in het eigendom al zijn geïmplementeerd, evenals het potentiële toekomstige legale toeristische gebruik omdat het niet is verboden door de stadsplanning.

 Naar mijn mening en in overeenstemming met de jurisprudentie-doctrine van de civiele en strafkamer van het Hooggerechtshof van Catalonië, mag de nieuwe verbodsbepaling over toeristische activiteiten geen invloed hebben op eigenaren die tegen de overeenkomst zijn, ongeacht als hij op het moment van het aannemen van de overeenkomst de activiteit al dan niet aan het ontwikkelen was, aangezien het relevante is dat op het moment dat de eigenaar het eigendom heeft gekocht, het vrij van beperkingen heeft gemaakt, dat wil zeggen, erop vertrouwend dat hij de macht had om geniet van het huis te hebben. Anders zou we de gemeenschap zijn an legitimeren de essentiële inhoud van het eigendomsrecht van de eigenaar over zijn eigendom tegen zijn wil zou kunnen ondermijnen.

 In die zin begrijp ik dat de overeenkomst de eigenaars moet binden die zich niet verzetten, en de toekomstige verkrijgers moeten binden zolang zij op het moment van aankoop op de hoogte hadden kunnen zijn van het bestaan van deze gemeenschapsovereenkomst voor een gebruiksverbod, omdat de statuten zijn geregistreerd in het eigendom register (Registro de la Propiedad) , of omdat u ze op andere manieren heeft kunnen kennen (bijv. opneming van de statuten bij de akte van verkoop).

 Met betrekking tot de vraag die door verschillende klanten wordt gesteld, als een kwestie opnieuw kan worden behandeld in een vergadering die onlangs is behandeld om een ander resultaat te verkrijgen dan het destijds verkregen resultaat, moet worden opgemerkt dat de jurisprudentie bijna unaniem is in de overweging dat het bestuur van de gemeenschap van eigenaren is soeverein om terug te keren om de zaken die zij passend acht, zo vaak als nodig wordt geacht te behandelen, omdat het van gedachten kan veranderen en de beslissingen niet voor altijd zijn, eerdere overeenkomsten op tijd herzien, corrigeren en / of herroepen via de goedkeuring van nieuwe overeenkomsten, zolang de nodige wettelijke quorums te allen tijde worden vervuld en zolang eerder verworven rechten niet worden geschaad.

 Het rechtszekerheidsbeginsel van artikelen 9.3 van de Spaanse grondwet vereist ook dat de wettelijke wijziging van het verbod op toeristisch gebruik moet worden geregistreerd in het eigendomsregister om het effectief te maken tegen derden die geen eigenaar waren op het moment dat de overeenkomst is aangenomen, ongeacht of ze hebben geraadpleegd of niet.

  Volgens het wettelijke publiciteitsbeginsel, als deze statuten zijn gepubliceerd, kan de volgende koper van een appartement of pand niet effectief aanspraak maken op onwetendheid of onwetendheid.


Nathalie Zanolie

Colegiada 3.033 Icatf

https://advocaat-tenerife.com