Functies en Verantwoordelijkheid van de Voorzitter van een gemeenschap van eigenaren

Functies en Verantwoordelijkheid van de Voorzitter van een Gemeenschap van Eigenaren


Nathalie Zanolie

Abogada -Lawyer -  Advocaat

Colegiada ejerciente Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife                                 18 de Noviembre de 2019

De President heeft wettelijk de vertegenwoordiging van de gemeenschap, voor de rechtbank en daarbuiten, in alle aangelegenheden die hierop van invloed zijn volgens artikel 13.3 van de Horizontale Eigendomswet. Daarnaast heeft hij onder ook onder andere de volgende functies:


 1. Bijeenroepen en het voorzitterschap van de raden van bestuur van Eigenaars.
 2. Optreden als secretaris en administrateur, tenzij bij meerderheid van stemmen van de Raad van Eigenaren beslissen dat de uitvoering van deze functies moet gedaan worden door andere personen dan de presidente , of wanneer dit in de statuten is bepaald.
 3. Verdedig gemeenschapsbelangen in allerlei omstandigheden.
 4. Oproep van vergadering “Extraordinaria”, wanneer geschikt geacht.
 5. Vertegenwoordig van de gemeenschap van eigenaren in juridische acties die door de raad zijn overeengekomen. Dat wil zeggen dat om de president namens de Gemeenschap te laten optreden, is een voorafgaande toestemming van de raad van eigenaren vereist om het daartoe te machtigen, tenzij de president als mede-eigenaar optreedt of de statuten uitdrukkelijk anders bepalen. Om aan de eis ter verdediging van de Gemeenschap en haar overeenkomsten te voldoen, is echter geen voorafgaande instemming van de raad in overeenstemming met de jurisprudentie vereist.
 6. Onderteken die van de gemeenschapsraden samen met de secretaris om ze te sluiten.

De president zal worden benoemd, onder de eigenaars, door verkiezing of, op zijn beurt door roterende shift of uitgeloten. De benoeming is verplicht en de aangewezen persoon moet zijn functie uitoefenen op straffe van verantwoordelijkheid, hoewel hij de rechter om vrijstelling kan verzoeken binnen de maand na zijn toegang tot de functie, met een beroep op de redenen die hem daarbij van recht zijn.

Om tot president te worden gekozen, is het een essentiële vereiste om eigenaar te zijn en in het geval dat de president de woning of het pand tijdens zijn ambtstermijn verkoopt, moet een buitengewone vergadering (Junta Extraordinaria) worden bijeengeroepen, en in de orde van de dag moet inbegrepen zijn de verkiezing van de nieuwe president.

De ambtstermijn bedraagt één jaar, tenzij de statuten van de Gemeenschap anders bepalen (artikel 13.7 LPH).

De president is verantwoordelijk voor de handelingen die hij uitvoert bij de uitvoering van zijn taken, en moet compenseren in gevallen waarin hij schade veroorzaakt, hetzij aan de gemeenschap of aan bepaalde eigenaars. De verantwoordelijkheid van de president is van contractuele aard, in overeenstemming met artikel 1101 van het Spaanse burgerlijk wetboek met betrekking tot de artikelen 1719 en 1725 van dezelfde juridische wetboek die verwijst naar de mandaten die zijn ontvangen van de raad van eigenaren en de specifieke functies waarnaar in de wet wordt verwezen, en “con la diligencia de un buen padre de familia” (Met de toewijding van een goede vader).

De meest voorkomende verantwoordelijkheid van de president is wanneer hij zijn taken overschrijdt, wanneer hij uit eigen beweging handelt zonder voorafgaande toestemming van de raad van bestuur of wanneer de president, indien er overeenstemming is, de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Een voorbeeld van deze acties zijn:

 

 1. Onderteken verzekeringspolissen zonder de vorige te annuleren, zodat de Gemeenschap beide premies moet betalen.
 2. Tekortkomingen in de boekhouding.
 3. Huurwerken zonder toestemming van het bestuur.
 4. Ontslag van functies, zoals geen vergaderingen beleggen of rekeningen betalen met de daaruit voortvloeiende schade voor de Gemeenschap en de eigenaars.
 5. Indienen van gerechtelijke acties zonder toestemming van het bestuur of niet beantwoorden aan eisen.

 Om de verantwoordelijkheid te vereiste moet een buitengewone vergadering “Junta Extraordinaria" worden bijeengeroepen, en in de orde van de dag moet de punten staan van de vereiste verantwoordelijkheid van de president   en de juridische stappen te ondernemen . In het geval dat de Raad van Eigenaren besluit om niet verantwoordelijkheids acties tegen de president te ondernemen, kunnen de eigenaars individueel de overeenkomstige claim indienen.

Is de nieuwe president verantwoordelijk voor de staat van rekeningen die zijn geërfd van een vorige president?

De horizontale Eigendoms wet vereist dat de gemenschaap van eigenaren ten minste eenmaal per jaar bijeenkomt om budget en de accounts te goedkeuren. Hoewel het niet verplicht is, is het normaal dat dezelfde raad profiteert van de jaarlijkse vergadering om de presidente te verlegen en deze moeten zijn werk goedkeuren (rendir cuentas de su gestión). Als in de Junta Ordinaria de President niet wordt verlengd, dan zou het handig zijn dat er naast de verkiezingspunten van de president nog een punt over de verantwoording van de vertrekkende voorzitter wordt toegevoegd, omdat het anders moeilijk zal zijn om de verantwoordelijkheden van de vertrekkende voorzitters af te bakenen en inkomende.

Heeft u problemen met Vergadering van Eigenaar of bent u niet op het eiland wanneer de volgende Vergadering van Eigenaren wordt gehouden aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor zodat we u kunnen helpen namens u aan de Raad van Eigenaren om uw stem uit te brengen en uw rechten te verdedigen.


Nathalie Zanolie

Abogada - Advocaat - Lawyer

Nº de Colegiada 3.033 Icatf